讲365直播,看历史知识,尽在讲历史网

水煮日报252期:40个姨太太的川军名将

来源:讲历史2018-01-12 14:51:26责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】吴佩孚像1923年,北平政府为解决国会会场狭小问题,决定拆掉故宫三大殿改建为西式议院。吴佩孚听闻后,立即给大总统、总理、内务总长、财政总长发电报:“……据云,百…

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

pèixiàng

1923

nián,běipíngzhèngwéijiějuéguóhuìhuìchǎngxiáxiǎowèn,juédìngchāidiàogōngsān殿diàngǎijiànwéi西shìyuàn pèitīngwénhòu,gěizǒngtǒng zǒng nèizǒngzhǎng cáizhèngzǒngzhǎngdiànbào:   yún,bǎiguógōng殿diàn,jīngměiyǒuzhī,yǒunéngsān殿diànzhīxióngzhuàngzhě zhǐzhōngguózhī,shíbǎiguózhīguībǎo   ruòguǒchāihuǐ,zhōngguóyǒngsànggōng,zhòngwéiwànguósuǒxiào,,rěnshùbǎiniángōng,gòngshùrénzhōngbǎozhī?wéibǎiguózhīguībǎorènxīnxīnpàndǎozhīzhì  bàokānzhēngxiàngdēngzǎishìtōngdiàn,guóshàngxiàjiānjuéyōng,gōngdesān殿diàncáibǎo 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

pèishū

dǒngcéngzài běnbānxīnguīlěi shūzhōngduìpèizuòchūlezhōngkěnpíngjià:zuòwéijun1,pèi yǒuliǎngdiǎnquèdejun1jiérántóng ,shēngpíngchóngbàiguóshǐshàngwěiderénguān yuè,zàishībàishí,chūyáng,jièshī èr,shìzuòguānshùshínián,tǒngzhìguòshěngdepán,dàilǐngguòshíwàndebīng,méiyǒu,méizhìtiánchǎn,yǒuqīngliánmíng,jiàotóngshídexiējun1yāochánqiānbǎiwàn,zǒngsuànnánnéngguì  

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

yángsēn(1884 1977),huì,yuánmíngshū,yòumíngjiān,xiànchuān广guǎngānshì广guǎngānlóngtáizhènhóngcūnrén(yuánchuāndōng广guǎngānxiànlóngtáizhèn),chuānjun1zhemíngjiānglǐng guómínmìngjun1jun1èrshàngjiāng,guìzhōushěngzhǔ yángsēn shuǐjīnghóu dènghóu   liúxiāng  duōbǎodàorén liúwénhuī, wánglíngguān wánglíngbìngchēngchuānjun1háng yángsēnshìchuānjun1jiānglǐngzhōngchuáncǎidewèi jīnglexīnhàimìng guózhànzhēng jun1húnzhàn,kàngzhànzhēngděngshǐshí,zuìhòutáozhìtáiwānér93suìgāolíng寿shòuzhōngzhèngqǐn chéngwéichuānjun1zhōnghuódòngkōngjiānzuì广guǎng jīngzuì 寿shòumìngzuìzhǎngde wéiyángsēnqiè 

yángsēnxiǎngnián94suì zàiguómíndǎngjun1zhōng,qièchéngqún,érzhòngduōxiǎnggāo寿shòuérchūmíng,gōngkāideqièyǒu12wèi,hàochēng shíèrjīnchāi  gòngyǒu43rén zhāngshì
tánzhèngtiánfángsānlǎomíngwéiliúfānglǎoshìyáng shíèrchāi zhōngwèizuìgāo jiājìngzuìhǎodetiánhéngqiūlǎoxiāobāngqióngchénshùnróngshìliùqiè,yuánwéisāntàiliúfāngdetiēshēntóulǎocéngguìzhīqièwāngfāngshìchéngdōurénjiǔqièwéixiàncàiwénshíqièzhèngwénshíqièjiéwéiyángsēnjiāzhīshíèrqièzhānglíngfèng,táiwānrén dāngshíyángsēnniánjìn90suì,zhāo shū wéimíng,jiāngzhèwèiniánjǐn17suìdezhōngxuéshēngzhānglíngfèngnòngjìnzhōng,wánchénglerénshēngdezuìhòuyīnyuán niánzhānglíngfèngháiwéichǎnxià,jiànlǎowēngshēngmìng shēngzhízhīwàngshèng yǒujiǎngjièshíláichuān,yángsēnshēngzàijiāzhōngjiēdàizǒngtǒng,jiǎngjièshízhōngkànjiàntíngyuànyǒushǎojuàn穿chuānjìn穿chuānchū,jiùwènyángsēn,zhèdōushìxiēshímerén?yángsēngǎnyǐnmán,lǎoshíchéngrèndōushìdelǎo,yòujiěshìshuōzhīsuǒlezhèmeduōlǎo,shìyīnwéishēnhǎo 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

yángsēn

yángsēnxiàngxìnshùshù,biéxìnsuànguàwènbo dezhēnshíshēnggēng,chúèrmàoxiūrénzhīxiǎowài,rénjun1qīngchǔ yángsēnměiniánchūntiāndezhèngyuèdōuyàozhǎorénwéi,suànliúniányùn yángsēndesānlǎojiàoliúfāng,kūnmíngcháguǎnlǎobǎnzhī yángsēnliúluòkūnmíng,wéijiāngōng,zhèngshìzhìzhīshí,chángdàocháguǎn cháguǎnlǎobǎnyǒuxīnjiāngérliúfāngjià,bìngérdeshēnggēngtiēgěile yángsēnxìnsuànmìng,便biànzheliúfāngshēnggēngtiēzhǎolesuànmìngxiā,qǐngxiāhūn xiāqiāsuànjīngdào: zhèzhēnshìhǎomìng,shuí,dìngnéngróngguì  yángsēnyòudegàoxiā,xiāqiāsuànfānshuō: zhèèrrénjiéshìshàngshànghūn,zhèwèixiānshēngruòlezhè,dìngnéngshíláiyùnzhuǎn,píngqīngyún  jiǔyángsēnliúfāngjiéhūn yángsēnméiliúfāngjiéhūnqián,chùchùzǒubèiyùn,liúfāngjiéhūnhòu,hěnkuài便biànshíláiyùnzhuǎn suǒ,dàiliúfāngbiélìngyǎn hòulái,yángsēnrènchuānjun1jun1zhǎngshí,liúfāngchálǎobǎn,chéngle chéngdōubànshìchùzhǔrèn ,quǎnshēngtiānle 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

wánglíng(1883 1967),fāngzhōu,rénchēng wánglíngguān ,chuānshěngshānrén chuānjun1hángzhōngzuìlǎoderén,liúxiāng yángsēndōuyàohǎnshēnglǎoshī 

guómíndǎngzhànfànzhōngdàoběijīngzhīhòu,zhōngyǒuwèiniánsuìzuìlǎo jun1jiēshàngjiāng gāojìnshìyǎndewánglíng,yǒubǎoxiǎndāopiàndànguāle dòngshǒushí,guāmǎnmiànlínshāngháiguāgànjìng míngshífèntóngqíng,zhǔdòngwéiwángguā wánglíngzuòyóushī,céngjīngxiěguòshǒuzèngmíng,zàizhànfànmenchuánwéiměitán: shàngjiāngyòng,nàomǎnsāi xiōngběnnéngshǒu,guāhuànxīntāi  

mínguóshí,biérénwènwánglíngdesuìshù,zǒngshìshuō: jiǎngwěiyuánzhǎngtónggēng  jiěfànghòu,biérénwèngāo寿shòu,gǎikǒudào: zhūzǒnglìngtóngsuì  

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

1942

nián5yuè28,jun1shíshītuánzhǎngjiǔjǐngzhōngjiāngbèizhàshēnwáng,zàijun1zhōngyǐnzhèndòng,yīnwéizàiběnjun1shǐshàng, zàizhíshītuánzhǎngzhènwáng,jun1chuàngjiànláiháishì  ,jun1shíshītuándeshǎojiāngtuánzhǎngyòubèishāng liánchuàngliǎnghuīhuángzhàndeshìtóngrén,jiùshìguómínmìngjun1shíjun1jun1zhǎngdefànshàozēng fànshàozēngmíngshùndiǎn,hàohǎitíng,chāohào fànér , lǎozào  chuānzhúxiànqīngzhènrén shēng1894nián hěnshǎorénzhīdàofànshàozēng,dànshuōjiùshìdiànshì shǎérshīzhǎng deyuánxíng,guānzhòngjiùduìzàishúguòle kànhānxiàng,shízhìruò,zhàngláiyǒngměngwánqiánghòuguǒ,yīnmíng érshīzhǎng  1949nián9yuè,bèiwěirènwéiguómíndǎngzhòngqìngtǐngjìnjun1zǒnglìng,1949nián12yuè zhōnghuárénmíngòngguóchénghòurènzhōngnánjun1zhèngwěiyuánhuìcānshì jiěfàngjun1shíjun1gāocān nánshěngwěizhǔrèn shěngrénmínzhèngwěiyuán shěngrénmíndàibiǎozhèngxiéwěiyuánděngzhí 1977nián3yuèzàizhèngzhōushì,zhōngnián83suì 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

shǎshīzhǎngdeshífángtàitàiyángxiùqióng

zàidāngguódemínguóniánjiān,jun1zhōngqièchéngqúnzhězàishǎoshù shuídetàitàizuìduōne?chuānjun1jiānglǐngfànshàozēng detàitàiduōshíwèi,wèikuàngwén guò,fànshàozēngfēngliúérxiàliú,duìtàitàimenhěnjiǎnggǎnqíng,xiàngjun1zhāngzōngchāng yángsēnzhīliújīngchángqiángbàoliángjiā,qiětàitàimendāngrénkàn zàiměidezhòngduōtàitàizhōng,fànshàozēngbiéchǒngàiqiān姿bǎimèideshítài,duìzhībǎibǎishùn,ēnchǒngbèizhì qiúchǎngshàng yǒngchízhōng,chángjiàndàoliǎngrénzhuīzhúdeshēnyǐng měirénduōshìfēi,fēngliúyùnshìzàizhòngqìngduōchuánwén,yǒuhǎoshìzhějiāngzhuànwéi shítàiwàichuán ,shímǎnchéngxiàngchuán érfànshàozēngdeshífángtàitàiduōzàiquánguósàizhōngrónghuòduōxiàngyóuyǒngguànjun1de nánguóměirén yángxiùqióng 

bàotóushū:luófānghuá

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>煮</rb><rt>zhǔ</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt>252<rb>期</rb><rt>qī</rt>:40<rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>姨</rb><rt>yí</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>太</rb><rt>tài</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>川</rb><rt>chuān</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt>

 • 这位君王很会作死 因为与臣子比赛举鼎而死

  看过这两年热播的古装大戏芈月传的朋友应该都对其中芈殊之子秦武王赢荡印象深刻。秦武王是秦惠文王的儿子,也是战国时期的秦国国君。身为嫡长子的赢荡,前景应该是一片光明的,而他在位期间也确实有过一些积极的为政详情>>

  2018-01-12 09:22:25
 • 秦桧是奸相也是超级“吃货”,饭菜精美超越皇家,超乎想像

  近年来,关于秦桧的事非功过,颇多争议,尤其是在岳飞被杀真相上,新说迭出。但秦桧的阴险奸诈,当是史实。秦桧的豪华奢侈,也记录在案。《宋史 秦桧传》说,自秦桧当政以来,他儿子每天都要制详情>>

  2018-01-11 13:45:17
 • 末代皇后的悲剧人生

  婉容是365直播上的最后一位皇后,他的老公就是那个看起来呆头呆脑的宣统帝溥仪。本来,皇后是个尊贵的职称。但当历史行进到婉容的面前时,“皇后”早已是个名不副实的假象,根本没了以往的荣光详情>>

  2018-01-11 13:45:13
 • 慈禧陵墓中最值钱的宝贝是哪个?价值8亿 至今下落不明

  古语云:富贵都是身外事,生不带来,死不带去。可是,世间仍有不少人,生前享尽荣华富贵;死后还将金银珠宝带入陵墓中,妄想在他们想象中的另一个世界,继续享受在人间一般的生活。慈禧太后就是详情>>

  2018-01-11 13:45:10
 • 飘逝的老关帝庙

  古都北京的阜成门内是一条非常有特色的大街,它保留着365直播上多个宗教开始和平共处的景观,对于当今仍然在为文明冲突焦虑的世界,人们站在这里一定多有启发。从阜成门(当年叫平则门)北侧往详情>>

  2018-01-11 12:17:18
 • 三国人名冷僻字大扫盲

  张邈miă;o邈:远张闿kă;i闿:开张纮hóng纮:古代帽子(冠冕)上的系带张郃hé郃:郃阳,地名。亦作人名张顗yĭ;顗:安静,多用于古人名张嶷yí嶷:九详情>>

  2018-01-11 12:17:15
 • 慈禧为何称为“老佛爷”?民间有两种说法

  慈禧是个曝光率很高的女人,执掌晚清四十八年大权,历经咸丰、同治、光绪三朝,只手遮天。太监们往往称她“老佛爷”以示尊敬,关于这个称谓的来历有两种说法。你认可哪个?第一个说法,与她的梳详情>>

  2018-01-11 12:17:12
 • 主席曾陪她一起看活动,一首传世歌曲红遍大江南北,她近况如何?

  各位读者好,端午假期虽已经过去,但小编还是希望大家能快乐,因为暑假快来了呀!好了,言归正传,小编曾写过一篇关于毛主席的文章,内容大致是毛主席晚年爱跳舞,一位幸运的姑娘有幸能做主席的详情>>

  2018-01-11 11:04:43
 • 论诸葛亮的用人——马谡篇

  任用贤才是一个国家的执政者所必须要予以充分重视的问题。诸葛亮是蜀国建立初期的最主要执政者,他对任用人材的问题一直是相当重视的。然而诸葛这的用人,又一直以来成为很多人辩论的焦点。一方详情>>

  2018-01-11 11:04:40

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

残酷朱元璋:明孝陵的妃嫔、宫女是怎样殉葬的?

中国古代帝王陵墓制度里,最残忍的就是殉葬。考古专家们在山东益都苏埠屯一个普通小王的墓里,就发现了39具殉葬人骨架或者头骨。...详情>>

俄罗斯刀匠mastervan作品鉴赏

这是一个极其神秘的刀匠,甚至连mastervan也只是他在国外刀匠论坛里的称呼,小冷君在网上查看了很多资料也不知道这位刀匠的具体...详情>>