讲365直播,看历史知识,尽在讲历史网

对于不听话的朝鲜 大汉王朝汉武帝是怎么做的?

来源:讲历史2018-01-12 14:51:22责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】在战国时期,燕国是个比较弱的国家,可这弱也是相对的,虽然惹不起那些老大哥们,燕国还是比较轻松的搞定了朝鲜,而后在那里设置了官吏,正式统治那块土地。后来秦国灭掉了…

zàizhànguóshí,yànguóshìjiàoruòdeguójiā,zhèruòshìxiàngduìde,suīránxiēlǎomen,yànguóháishìjiàoqīngsōngdegǎodìnglecháoxiān,érhòuzàishèzhìleguān,zhèngshìtǒngzhìkuài 

hòuláiqínguómièdiàoleyànguó,zàibiānshèleliáodōngjun4,cháoxiānjiùchéngwéiliáodōngjun4wàideguójiā dàohàncháodeshíhòu,liáodōngjun4shǔyànwángwǎndepán,hòuláiwǎnzàofǎnpǎolexiōng,deshǒuxiàshòudàoleqiānliánchùliúwáng zhōngyǒujiàowèimǎnderén,leqiānxiǎohuǒbàn,zhíwǎngdōngzǒu,jiùzǒudàolecháoxiānkuài shíhòucháoxiāndezhōngyuánrénháishìshǎode,hěnduōduǒzhànluànyànguórénguóréndōule,wèimǎnjiùmendōuzhōngzàideshǒuxià,ránhòugǎnzǒuleyuánláidecháoxiāntǒngzhìzhě,dāngshànglewáng,háizàiwángxiǎnchéngjiànleguódōu 

wèimǎnzuìdeshíhòu,hàncháozhèngshìhòuzhízhèng,shíhòutiānxiàshìgānggāngāndìngxiàlái,liáodōngjun4detàishǒujiùwèimǎnyuēdìng,ràngwèimǎnzuòwéihàncháodewàichén,kànguǎnliáodōngwàidemán,ràngmenyàodàohàncháoláinàoshì,xiēmándeshǒulǐngyàoshìxiǎngjiànhàncháotiāndehuà,tuōwèimǎnchuánhuà wèimǎnchéngxiézhīhòu,liáodōngtàishǒujiùzhèshìqíngxiàngcháotíngbàogàole,cháotínghěnmǎnzhèzuò 

cónghòu,wèimǎnjiùgèngle,jiùzhàngzhedehàncháodehàoduìlezhōubiāndexiǎoguójiā,yàomemenjiùxiànggòng,yàomejiùdemǎnzhǎo jiùzhèyàng,jìndezhēnfān líntúnzhèxiēguójiādōuguīshùnlewèimǎn,wèimǎndekòngzhìmiànzuìdeshíhòudàoleqiān 

zhèwèimǎndewángwèijiùdàidàiwǎngxiàchuán,děngchuándàosūnyòushǒudeshíhòu,menjiànjiànduìhàncháojiùméiyǒumezūnzhòngle yòuhuìwéihàncháodetáofàngòngchǎngsuǒ,dàncóngláicháobàihàncháohuáng,háiràngzhōubiāndexiǎoguócháobài shìgāizheyòudǎoméi,yīnwéizhèshíhòuā,hàncháodehuángzhèngshìhàn 

<rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>听</rb><rt>tīng</rt><rb>话</rb><rt>huà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>鲜</rb><rt>xiān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

(

)hànliúchè(gōngyuánqián156nián7yuè14 gōngyuánqián87nián3yuè29),西hànwèihuáng

gōngyuánqián109nián,zhēnduìcháoxiāndeshàngmánxiàzuòfēng,hànpàichū使shǐzhěshèwènyòu,wàngnéngjīngchángláijiànjiànzhǔrén,lìngwàiyàolánguójiāláicháobàihàncháo yòushìwèimǎn,cóngláijiùméiyǒujiànshíguòqiángguójiādehài,shìqiānfāngbǎiwéibiàn,fǎnzhèngjiùshìkěntīnghàncháode 

zuòwéiguó使shǐzhě,shèjiàoméiyǒudàoyīngyǒudezūnzhòng,zàikāicháoxiānláidàojièdeshíhòu,jiùpàiréncháoxiānpàiláisònghuíguódejiāngjun1gěishāle,érhòukuàijiābiāndepǎole 

huídàojīngchénghòu,shèhěndexiànghànbàogào,cháoxiānréndǒngguī,shālemendejiāngjun1 zhèhànjiàoshègòuyǒngměng,fēidànméiyǒuguài,háifēngwéidōuwèi zhīdàohànshìzěnmexiǎngde,shèzhèdōuwèideshàngrèndiǎn,jiùshìzàiliáodōngjun4cháoxiānyuǎndefāng 

tīngshuōchóurénláishēnbiāngōngzuòle,yòushìhuìfàngguòzhèhuìde,jiùdiàoqiǎnzhījīngbīngqiántōu,jiùshādiàoleshè 

zhèhuícháoxiānsuànshìgòngleāizòudeyóule,hànxiàlìng,pàilóuchuánjiāngjun1yánglǐngwànrén,chéngchuánguòhǎibēncháoxiān,zuǒjiāngjun1xúnzhìjun1chūliáodōngjun4,èrréntóngxīngōngcháoxiān 

tīngdàohànjun1yàolái,yòubìngméiyǒutàihài,shàngdiàobīngqiǎnjiāngzhùshǒuzàixiǎnyàowèizhìdàiláo yàoshuōzhèhànjun1shìtàizhēng,xiānshìzuǒjiāngjun1xúnzhìdeshǒuxiàjìngōngbèikuì,érhòulóuchuánjiāngjun1yángdàizheqiānxiāntóuduìyòubèirénjiāhuāle,shènzhìlóuchuánjiāngjun1běnréndōuxiǎnxiēsàngmìng 

tīngdàozhèxiāohòu,hànfēichángshēng,xiànlechén kànláiyǒuxiēshìqíngháinéngguāngyòngā,gāizhèmeduìdàicháoxiān,jiùpài使shǐzhěwèishānmiànjiànyòu,wàngnéngkànqīngxíngshì,zuòchūzhèngquèdexuǎn 

yòushìrén,suīránleliǎngchǎngxiǎoshèngzhàng,zhīdào,shìchènzherénjiāméiyǒufángbèi xiànzàihǎole,zhèshèngzhàngsuànwéiyínglexiētánpànběn,jiùkāishǐzhuāngliánle guì使shǐā,gǎnhànduìkàngā,shìxiǎngtóujiàng,jiùmenèrwèijiāngjun1ráoā jīnhànhuángtóngmentóujiàngle,menyuànguīshùn érhòuyòujiùpàitàihàncháoxièzuì,háidàishàngleqiān,wàijiāxiējun1liáng 

zhèsuànshìjiēhuānle,zhōngjiānyòuchūchàtóule,wéilesòngsòngliáng,cháoxiānpàichūlewànduōrénsuíháng,zhèxiērénànzhàoguàn,suíshēndàishànglebīng zhèwèishānzuǒjiāngjun1jiùjǐngjiàole,menjiùràngcháoxiānrénfàngxià,běnláiyòudetàijiùyuànhàncháo,xiànzàikànhàncháo使shǐzhěyòuzhèyàngdetài,jiàomenshìyǒuyīnmóude,jiùniǔtóuyòuhuíle 

zhèxiàhàngěihuàile,zhènzhīxiàshādiàole使shǐzhěwèishān,érhòuxiàlìnggěizuǒjiāngjun1lóuchuánjiāngjun1,cháoxiāngěixià 

zàihuángdecuīxià,zàiwèishānréntóudezhùshìxià,zuǒjiāngjun1lejīngshén,zuòchōngdàolecháoxiāndedōuchéngwángxiǎnchéngxià,bāowéilewángxiǎnchéngde西běifāng érhòulóuchuánjiāngjun1dewànréndàole,jiùdàirénzhùshǒuzàiwángxiǎnchéngdenán 

yòuxiànzàiméiyǒubiédebànle,zhīhǎoxiàlìngjiānshǒuwángxiǎnchéng,shuāngfāngjiùzhèmejiāngchíleyuè 

<rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>听</rb><rt>tīng</rt><rb>话</rb><rt>huà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>鲜</rb><rt>xiān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

shíshǒuchéngderénjiānáo,gōngchéngderéntàihǎoguò,guògōngchéngdeliǎngwèizhǔshuàixīnqíngbìngxiàngtóng zuǒjiāngjun1shìhàndeàijiāng,zhèsuīránkāishǐshòudàodiǎnxiǎocuòshé,hòuláishìkǎidàochéngxiàde,xiànzàimenjiùděngzhechéngqìnggōng,suǒdefēichángdeměng 

lóuchuánjiāngjun1jiùyàngle,zhèduìshǒujiāozhàn,kāishǐmenjiùchīlekuī,shēnwéizhǔshuàigèngshìliǎndiūguāngle,suǒshìxīnxiǎnggēncháoxiānrén,jìngōngméiyǒume 

chéngwàidegōngměnglièchéng,chéngrénshìxīnzhīmíng,yǒuxiēcháoxiānchénjiùànlóuchuánjiāngjun1liánshàngle,yuēdìnghǎoyàotóujiàng,jiùshìshíjiānháiméiyǒuqiāodìng zhètóuzuǒjiāngjun1qiúshèngxīnqiē,zhíxiǎnglóuchuánjiāngjun1yuēdìngshíjiāndòngzǒnggōng,lóuchuánjiāngjun1yǒudexīn,zhípèi zuǒjiāngjun1yòuxiǎngwènwèncháoxiānrénshìshìkěntóujiàng,cháoxiānrénxīnxiǎngzhǎolóuchuánjiāngjun1, 

mànmàndezuǒjiāngjun1jiùlexīn,rènwéilóuchuánjiāngjun1zhīqiánguòbàizhàng,qiántiānháitīngshuōzàicháoxiānchényǒuwǎnglái,xiànzàicháoxiānrényòuxiǎngtóujiàng,fēishìlóuchuánjiāngjun1xiǎngtóukàocháoxiān 

jiùzàizuǒjiāngjun1cāideshíhòu,hànzhele,pàichūnántàishǒugōngsūnsuíqiánfāngxiédiàoliǎngzhījun1duì,wàngzǎoxiàcháoxiān zuǒjiāngjun1jiàngōngsūnsuí,jiùdejiǎngle,gōngsūnsuízhuó,shìzhèmedàoā,jiùzhāoláilelóuchuánjiāngjun1,érhòuzhuālelái,lóuchuánjiāngjun1deshǒuxiàdōuguīzuǒjiāngjun1tǒnglǐng ránhòuzhèshìqíngbàogàolehàn 

hànzhīdàohòuzhèfèidōuyàozhàle,fàntǒng fèi,jiùxiàlìngshālegōngsūnsuí,ràngzuǒjiāngjun1kuàidiǎnzhànzhēngjiéshù 

suīránshòudàole,zuǒjiāngjun1xiànzàinéngzhǐhuīquánrénle,jiùduìwángxiǎnchéngdòngleměnggōng wángxiǎnchéngyǎnkànjiùyàoshǒuzhùle,zhīqiánlóuchuánjiāngjun1xiéshāngderénméiyǒuletóujiàngduìxiàng,zhīhǎozhòngxīnzhǎodōngjiā,tóujiànglezuǒjiāngjun1 

yòujiùzàijiānchí,yòngjiānchítàijiǔle,yīnwéishǒuxiàhěnkuàijiùxiàlederéntóu,xiànghànjun1tóujiàngle huìwángxiǎnchéngréngránméiyǒubèixià,yīnwéiyòushǒuxiàyǒujiàochéngdechénzàofǎnle,chúlejiānshǒuchéngchíwài,háishāhàitīngdeguānyuán,shíjiàoā,yīnggāishìfēngle 

zuǒjiāngjun1jiùpàiyòudeérgàocháoxiānrén,yàozàizuòwèishēngle,ránhòu,chéngbèirénkǎn,cháoxiānzhèngshìbèihànjun1xià 

cháoxiānjīngshìhàncháodele,hànxiàlìng,zàicháoxiānshèzhìlàng líntún xuánzhēnfānjun4,cónghòu,cháoxiānbàndǎodeběijiùzhèngshìguīhàncháole 

 • 秦桧是奸相也是超级“吃货”,饭菜精美超越皇家,超乎想像

  近年来,关于秦桧的事非功过,颇多争议,尤其是在岳飞被杀真相上,新说迭出。但秦桧的阴险奸诈,当是史实。秦桧的豪华奢侈,也记录在案。《宋史 秦桧传》说,自秦桧当政以来,他儿子每天都要制详情>>

  2018-01-11 13:45:17
 • 末代皇后的悲剧人生

  婉容是365直播上的最后一位皇后,他的老公就是那个看起来呆头呆脑的宣统帝溥仪。本来,皇后是个尊贵的职称。但当历史行进到婉容的面前时,“皇后”早已是个名不副实的假象,根本没了以往的荣光详情>>

  2018-01-11 13:45:13
 • 慈禧陵墓中最值钱的宝贝是哪个?价值8亿 至今下落不明

  古语云:富贵都是身外事,生不带来,死不带去。可是,世间仍有不少人,生前享尽荣华富贵;死后还将金银珠宝带入陵墓中,妄想在他们想象中的另一个世界,继续享受在人间一般的生活。慈禧太后就是详情>>

  2018-01-11 13:45:10
 • 飘逝的老关帝庙

  古都北京的阜成门内是一条非常有特色的大街,它保留着365直播上多个宗教开始和平共处的景观,对于当今仍然在为文明冲突焦虑的世界,人们站在这里一定多有启发。从阜成门(当年叫平则门)北侧往详情>>

  2018-01-11 12:17:18
 • 三国人名冷僻字大扫盲

  张邈miă;o邈:远张闿kă;i闿:开张纮hóng纮:古代帽子(冠冕)上的系带张郃hé郃:郃阳,地名。亦作人名张顗yĭ;顗:安静,多用于古人名张嶷yí嶷:九详情>>

  2018-01-11 12:17:15
 • 慈禧为何称为“老佛爷”?民间有两种说法

  慈禧是个曝光率很高的女人,执掌晚清四十八年大权,历经咸丰、同治、光绪三朝,只手遮天。太监们往往称她“老佛爷”以示尊敬,关于这个称谓的来历有两种说法。你认可哪个?第一个说法,与她的梳详情>>

  2018-01-11 12:17:12
 • 主席曾陪她一起看活动,一首传世歌曲红遍大江南北,她近况如何?

  各位读者好,端午假期虽已经过去,但小编还是希望大家能快乐,因为暑假快来了呀!好了,言归正传,小编曾写过一篇关于毛主席的文章,内容大致是毛主席晚年爱跳舞,一位幸运的姑娘有幸能做主席的详情>>

  2018-01-11 11:04:43
 • 论诸葛亮的用人——马谡篇

  任用贤才是一个国家的执政者所必须要予以充分重视的问题。诸葛亮是蜀国建立初期的最主要执政者,他对任用人材的问题一直是相当重视的。然而诸葛这的用人,又一直以来成为很多人辩论的焦点。一方详情>>

  2018-01-11 11:04:40
 • 三国文武兼备的十大猛将,第一名竟是他!张飞却排在这位置

  关于三国人物有很多版本的排名,比如三国最厉害武将排名、最厉害的谋士排名、最厉害的军队排名,却似乎还没有人给智勇双全的良将来个排名,为此感到深为可惜,于是想弥补下这块的缺失,所以以此详情>>

  2018-01-11 11:04:37

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

残酷朱元璋:明孝陵的妃嫔、宫女是怎样殉葬的?

中国古代帝王陵墓制度里,最残忍的就是殉葬。考古专家们在山东益都苏埠屯一个普通小王的墓里,就发现了39具殉葬人骨架或者头骨。...详情>>

俄罗斯刀匠mastervan作品鉴赏

这是一个极其神秘的刀匠,甚至连mastervan也只是他在国外刀匠论坛里的称呼,小冷君在网上查看了很多资料也不知道这位刀匠的具体...详情>>